Login Register

artykuł w przygotowaniu....

Articles > others > three first goals for NGI - proposal

Moderator section

Source links

The Best Links

Official Pages

more...

Videos

three first goals for NGI - proposal

 1. Creates a structure NGI that can be controlled by any active user. It is both a computer system and a natural human hierarchical management. Both systems support the newly built international law starting with similar to the internet label.
  PL
  Utworzenie struktury, która może być sterowana przez każdego aktywnego jej użytkownika. Jest to zarówno system informatyczny jak i naturalne ludzkie hierarchiczne zarządzanie. Oba systemy wspiera nowo budowane międzynarodowe prawo zaczynając od podobne do etykiety internetu.
   
 2.  Making the new NGI structure possible to create content consistent with its domain name and title. Ultimately, this translates into the commercialization of trade and domain exchange between average users and business. The current system misleads knowledge and facilitates manipulation and lies.
  PL
  Sprawienie aby nowa struktura NGI umożliwiała tworzenie treści zgodnej z jej tytułem i nazwą domeny. Ostatecznie sprowadza się to do upublicznienia handlu i wymiany domen pomiędzy przeciętnymi użytkownikami a biznesem. Aktualny system wprawadza wiedzę w błąd i ułatwia manipulację i kłamstwo.
   
 3. Mechanisms for participation in the NGI structure can not be burdensome or restrictive for older people who are also unfamiliar with English. Also for children NGI can not create another threat. This means that the structure should contain different types of interfaces depending on the user's skills and capabilities. The structure in the long run, eg 20 years, should allow learning Esperanto - which is the only language spoken and not associated with the western, eastern, Islamic or African world.
  PL
  Mechanizmy uczestnictwa w nowej strukturze NGI nie mogą być uciążliwe lub ograniczające dla osób starszych, również nie znającym angielskiego. Również dla dzieci NGI nie może kreować kolejnego zagrożenia. Oznacza to że struktura powinna zawierać różne typy interfejsów w zależności od umiejętności i potencjału użytkownika. Ostetecznie struktura w długim okresie np. 20 lat powinna umożliwiać nauczenie się języka esperanto - który jako jedyny język  jest używany a nie kojarzy się z zachodnim, wschodnim, islamskim czy afrykańskim światem. 
  -------------------------------------
  rest in preparing
   
 4. If we (the western world) believe in science (we eat tablets), let's apply them in practice. The NGI structure must allow for logical enforcement of achievements from one domain to another. Quantum Mechanics in Psychology, Biology in Medicine, Mechanics in Transportation, Chemistry in Energy, Economics in International Support, Respect for man in production and trade.....
  PL
  jeśli wierzymy my (zachodni świat) w naukę (jemy tabletki) to stosujmy w praktyce ich osiągnięcia. Struktura NGI musi umożliwiać logiczne wymuszanie osiągnięć z jednej dziedziny w drugą. Mechaniki kwantowej w psychologii, Biologi w medycynie, Mechaniki w transporcie, Chemii w pozyskiwaniu energii, Ekonomi we wsparciu miedzynarodowym, poszanowania człowieka w produkcji i w handlu.....
to be continued

Rating comment: 0/0

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //